ÖZEL AY ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  ÖZEL AYSEV ÖZEL EĞ. VRE.Fİ.EĞ.TE.SAĞ.H.SAN.TİC.LTD. ŞT.'i  tarafından hazırlanmıştır.

Özel Ay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi binasının   girişinde ve çıkışında yer alan güvenlik kameraları vasıtası ile  bina güvenliğinin sağlanması  ve MEB  'in mevzuatı doğrultusunda  ( öğrenci ve Personellerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi vb.) amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kurumumuzun eğitim faaliyetleri kapsamında görevli eğitimci/yönetim tarafından uygun bulunduğu takdirde öğrencimizin ve personelin fotoğraf ve video kaydı alınmakta ve kayıt işlemi Veri Sorumlusu ile onun yetkili kıldığı kişi tarafından denetlenmektedir.

Kurumumuzda eğitim görmekte olan öğrencimiz, velisi ve öğrenciden sorumlu kişi ile personel/personel adayı hakkında; kimlik, fotoğraf, iletişim bilgisi, sağlık bilgileri, eğitim bilgileri, meslek bilgileri, iş başvurusu sırasında iletilmiş olan öz geçmiş, adli sicil kayıtları, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler ile yasal mevzuat gereği toplamakla yükümlü olduğumuz/olacağımız kişisel verileri toplamaktayız. Kişisel verilerinizin; kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ;

1-Kurum faaliyeti kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlarca zorunlu tutulan işlemlerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

2-Öğrencilerin kurumumuza kayıt edilmesi, kaydın yenilenmesi veya eğitim öğretimin sağlanması için gerekli olan her türlü yönetimsel, idari, mali, finansal ve hukuki işlemlerin yapılması,

3-Kurumumuzda bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

4- Kurumumuz nezdinde veya aracılığı ile düzenlenen her türlü fiili ve/veya uzaktan eğitim, öğretim, spor, gezi ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi, katılım taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi verilmesi ve kurumsal iletişimin sağlanması,

5- Kurumumuz ve iştiraklerine bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,

6- Kurumumuz ve iştiraklerinin hizmetlerine ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, şikayetlerin/önerilerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin yönetilmesi ve bu hususlarda doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,

7- Yargı organlarına veya idari kurumlara ve kuruluşlara yasal mevzuattan doğan zorunluluk kapsamında bilgi ve belge verilmesi,

8- Her türlü acil durum süreçlerinin yönetilmesi,

9-Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

10-Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

11-Veri güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması ve veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

12-Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

13-Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi,

amaçlarıyla açık rızanız bulunması kaydıyla sınırlı olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA KONUSUNDA HUKUKİ SEBEBİMİZ VE TOPLAMA YÖNTEMİMİZ:

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ya da otomatik olmayan yolla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Kurumumuz ile ilişkiniz devam ettiği sürece ve yasal muhafaza müddeti sonuna kadar oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARMAKTAYIZ:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari merciler, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir. Toplanan kişisel verilerden öğrenciye ve personele ait fotoğraf ve videolar; kurumun tanıtımının yapılması ile ihtiyaç sahibi diğer bireylerin de eğitim hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amaçlarıyla kurum tarafından yalnızca öğrencinin eğitimsel gelişim süreci ile eğitsel çalışmalarını ifade etmesi ile sınırlı olmak üzere ve bu konuda açık rızanın alınması şartıyla kurumumuzun;

Web Sitesi : https://www.sakaryaayozelegitim.com 

İnstagram Hesabı :  https://www.instagram.com/ayozelegitim/

Facebook Linki: https://m.facebook.com/ayozelegitim

gibi sosyal medya paylaşım platformları ile Kurum Whatsapp grupları ile paylaşılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA HAKLARINIZ

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirinevler Mah. İskan Sok. No:2 Adapazarı/SAKARYA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden saybag@hotmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 Özel Aysev  Özel Eğ.vRe.Fi.Eğ.Te.Sağ.H.San. Tic. Ltd. Şti.( Özel Ay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi) farklı zamanlarda işbu Aydınlatma Metninde değişiklik veya güncelleme yapabilir. Aydınlatma Metninin güncel haline https://www.sakaryaayozelegitim.com  web adresi üzerinde ulaşabilirsiniz. ÖZEL  AYSEV ÖZEL  EĞ.VRE.Fİ.EĞ.TE.SAĞ.H.SAN.TİC.LTD.ŞTİ   veri  sorumlusudur.